Политика на испорака

Производите купени преку www.behealthy.mk ќе ви бидат испорачани преку нашиот логистички партнер DELCO.

Во согласност со условите за испорака на BeHealthy кон вредноста на нарачката се додаваат и трошоците за испорака, и тоа:

доколку адресата на испорака е на подрачјето на Република Македонија, нарачателот плаќа фиксен трошок за испорака во износ од 120,00 денари (со ДДВ) за тежини до 1500 грама, и 140,00 денари (со ДДВ) за тежини над 1500 грама.